Strona główna
  wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy

Mosina

Temat: pyt do nauczycieli-bibliotekarzy
Czy dla nauczycieli należą się dodatki za prace w warunkach szkodliwych oraz dodatki za prace przy obsłudze monitorów ekranowych jak i dodatki za prowadzenie spraw bhp w szkole. Wymienione powyżej sprawy reguluje Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat(Dz.U. Nr 39, poz. 455). Cytowane powyżej rozporządzenia uchyliło rozporządzenie MEN z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy oraz szczegółowych zasad wypłacania nauczycielom dodatku z tytułu pracy w tych warunkach (Dz.U. Nr 58, poz. 368). Zgodnie z obowiązującym aktem prawnym organ prowadzący szkołę będący jednostką samorządu terytorialnego określa w drodze regulaminu m.in.wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za warunki pracy. Szczegółowy sposób i warunki wypłacania jakichkolwiek dodatków jakie przewiduje Karta Nauczyciela nalezy do wyłącznej kompetencji organu prowadzącego. W chwili obecnej również dotyczy to pracy przy obsłudze monitorów ekranowych.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,427,73500985,73500985,pyt_do_nauczycieli_bibliotekarzy.htmlTemat: nauczyciel stazysta
... przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,31741202,31741202,nauczyciel_stazysta.html


Temat: dodatek za wysługę lat
uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,1047,84775326,84775326,dodatek_za_wysluge_lat.html


Temat: nie chcę jechać na szkolenie
nie można skutecznie wypowiedzieć umowy o pracę ani jej rozwiązać — przypomina Aleksandra Minkowicz- Flanek. Wypowiedzenie nie skutkuje również wtedy, gdy pracownica otrzymała je przed zajściem w ciążę, ale termin rozwiązania ... za bezskuteczne. W podobnej sytuacji jest osoba, która — nie wiedząc, że zaszła w ciążę — złożyła podanie o rozwiązanie umowy o pracę. Wobec ciężarnej nie skutkuje również wypowiedzenie zmieniające warunki ... pracy — zwraca uwagę Aleksandra Minkowicz-Flanek. Drugi wyjątek obejmuje sytuację, gdy w grę wchodzi likwidacja lub upadłość firmy. Wtedy pracodawca ma obowiązek uzgodnić ze związkami zawodowymi termin rozwiązania umowy. Jeśli nie potrafi zapewnić ciężarnej innego zatrudnienia, przysługują jej wszystkie świadczenia określone w kodeksie pracy. Trzeci wyjątek dotyczy wypowiedzenia zmieniającego. Można je wręczyć ciężarnej, jeśli firma dokonuje zwolnień grupowych albo wtedy, gdy likwiduje jakiś dział, w którym przyszła mama pracuje. Jednak wówczas trzeba ją przenieść na inne stanowisko. Gdy zmiana wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia, kobiecie do dnia porodu przysługuje dodatek wyrównawczy. Zabronione trudne warunki Kobietom w ciąży nie wolno wykonywać prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Ich wykaz zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. Jeśli ciężarna przebywa w warunkach bezwzględnie ... jeśli pracuje w trudnych warunkach (przekroczone normy hałasu czy temperatury), a pracodawca nie może wyeliminować zagrażających jej zdrowiu czynników. Kobietom w ciąży nie wolno pracować przy komputerze więcej niż cztery godziny dziennie. __________Nie można ich zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w nocy, a także bez ich zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w przerywanym czasie pracy_________. Jeśli przed ciążą kobieta pracowała w nocy, trzeba ciężarnej zagwarantować pracę w dzień na dotychczasowym stanowisku, a gdy to niemożliwe — przenieść ją do innej. — Skoro okaże się to niewykonalne, pracodawca musi czasowo zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy — mówi Aleksandra Minkowicz-Flanek. Warto też dodać, że przebywającej na zwolnieniu lekarskim pracownicy w ciąży przysługuje pełne wynagrodzenie.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,35929717,35929717,nie_chce_jechac_na_szkolenie.html


Temat: kiedy pracodawca moze zwolnic ciazarna?
upadłość firmy. Wtedy pracodawca ma obowiązek uzgodnić ze związkami zawodowymi termin rozwiązania umowy. Jeśli nie potrafi zapewnić ciężarnej innego zatrudnienia, przysługują jej wszystkie świadczenia określone w kodeksie pracy. Trzeci wyjątek dotyczy ... zmiana wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia, kobiecie do dnia porodu przysługuje dodatek wyrównawczy. Zabronione trudne warunki Kobietom w ciąży nie wolno wykonywać prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Ich wykaz zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. Jeśli ciężarna przebywa w warunkach bezwzględnie dla niej zabronionych (na przykład pod ziemią, w pomieszczeniach z podwyższonym lub obniżonym ciśnieniem, na stanowisku stwarzającym ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego), pracodawca musi ją skierować do innych zajęć. Podobnie, jeśli pracuje w trudnych warunkach (przekroczone normy hałasu czy temperatury), a pracodawca nie może wyeliminować zagrażających ... delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w przerywanym czasie pracy. Jeśli przed ciążą kobieta pracowała w nocy, trzeba ciężarnej zagwarantować pracę w dzień na dotychczasowym stanowisku, a gdy to niemożliwe — przenieść ją do innej. — Skoro okaże się to niewykonalne, pracodawca musi czasowo zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy — mówi Aleksandra Minkowicz-Flanek. Warto też dodać, że przebywającej na zwolnieniu...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,585,43534354,43534354,kiedy_pracodawca_moze_zwolnic_ciazarna_.html


Temat: do znających prawo pracy?
przenieść na inne stanowisko. Gdy zmiana wiąże się z obniżeniem wynagrodzenia, kobiecie do dnia porodu przysługuje dodatek wyrównawczy. Zabronione trudne warunki Kobietom w ciąży nie wolno wykonywać prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Ich wykaz zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. Jeśli ciężarna przebywa w warunkach bezwzględnie dla niej zabronionych (na przykład pod ziemią, w pomieszczeniach z podwyższonym lub obniżonym ciśnieniem, na stanowisku stwarzającym ryzyko ciężkiego urazu fizycznego lub psychicznego), pracodawca musi ją skierować do innych zajęć. Podobnie, jeśli pracuje w trudnych warunkach (przekroczone normy hałasu czy temperatury), a ... a także bez ich zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w przerywanym czasie pracy. Jeśli przed ciążą kobieta pracowała w nocy, trzeba ciężarnej zagwarantować pracę w dzień na dotychczasowym stanowisku, a gdy to niemożliwe — przenieść ją do innej. — Skoro okaże się to niewykonalne, pracodawca musi czasowo zwolnić ją z obowiązku świadczenia pracy — mówi Aleksandra Minkowicz-Flanek. Warto też...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,584,52062396,52062396,do_znajacych_prawo_pracy_.html Archiwum
 : Mosina
 : wykaz materiałów budowlanych podlega nie podlega
 : wykaz materiałów budowlanych za które przysluguje zwrot VAT-u
 : Wykaz ZAKRES częstotliwości 65-74 MHz
 : wykaz materiałów niebezpiecznych których przewóz podlega
 : wykaz materialow budowlanych objętych zwrotem podatku
 : wykaz materiałów od których przysługuje Zwrot VAT
 : Wyszukaj zumipl
 . : : .
Copyright (c) 2008 Mosina | Designed by Elegant WPT