Strona główna
  wykaz materiałów budowlanych objętych zwrotem VAT

Mosina

Temat: Zwrot podatku VAT przy budowie i remoncie
Zwrot podatku VAT przy budowie i remoncie Jak otrzymać zwrot podatku VAT przy budowie i remoncie!!!!!! W dniu 29 sierpnia 2005 r. Sejm RP odrzucił wniesione przez prezydenta weto do ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Ustawa ta reguluje zasady zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego lub jego części. Zwrot ten dotyczyć będzie wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, na które stawka podatku VAT wzrosła z 7% do 22%. Ustawa swoim działaniem obejmie okres od dnia 1 maja 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. Przy czym ostatni wniosek o zwrot mógłby być złożony do 30 czerwca 2008 r. Osoba fizyczna będzie miała prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z: 1) budową domu, 2) nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach, 3) remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Podstawą do zwrotu będzie faktura VAT wystawiona na osobę, która będzie ubiegała się o ten zwrot. Zwrotowi podlegać będzie 68,18% kwoty podatku VAT wynikającej z faktur. Ustawodawca jednak określił górną kwotę zwrotu. W przypadku wydatków związanych z robotami budowlanymi wymagającymi pozwolenia ... oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych. Natomiast w przypadku wydatków na roboty budowlane, które nie wymagają pozwolenia na budowę do obliczenia iloczynu będzie przyjmowało się 30 m2 powierzchni mieszkania. Jeżeli jednak skorzystano z ulgi remontowej czy budowlanej, to zwrot z faktur, na podstawie których skorzystano z ulg, wyniesie 55,23% podatku VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Maksymalna kwota zwrotu nie będzie mogła przekroczyć 9,959% ... 20.000 zł w przypadku budowy domu, a w przypadku remontu ok. 10.000 zł. W ustawie zastrzeżono, że prawo do zwrotu przysługuje tylko pod warunkiem, że osoba fizyczna lub jej małżonek nie dokonywali budowy, przebudowy czy remontu lokalu mieszkalnego (domu) jako podatnicy podatku VAT, w celu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Ponadto aby uzyskać zwrot podatku osoba fizyczna musi posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, gdzie jest wymagane takie pozwolenie. Natomiast w przypadku remontu mieszkania czy budynku osoba ta musi posiadać tytuł prawny do tego budynku czy mieszkania. W przypadku małżeństw kwota zwrotu będzie dotyczyć łącznie obojga małżonków. Osoba, która będzie chciała otrzymać taki zwrot, będzie musiała zwrócić się z wnioskiem do urzędu skarbowego. Małżonkowie ... 1 stycznia 2006 r. Wniosek ten oprócz danych osoby ubiegającej się o zwrot musi zawierać m.in. wskazanie rodzaju poniesionych wydatków (remont czy budowa), rok rozpoczęcia inwestycji, wykaz faktur, wartość poniesionych wydatków oraz obliczoną kwotę zwrotu. Do wniosku trzeba będzie dołączyć m.in. kopię: 1) pozwolenia na budowę albo w przypadku remontu - tytuł prawny do budynku czy lokalu mieszkalnego (np. akt notarialny), 2) faktur dokumentujących poniesione wydatki. Naczelnik urzędu skarbowego po otrzymaniu takiego wniosku wyda decyzję o zwrocie (lub odmowie), w której określi kwotę do zwrotu. Uczyni to w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Jeżeli naczelnik nie wyda decyzji w tym terminie, to podatnikowi będą przysługiwały odsetki liczone od dnia, w którym upłynął termin wydania decyzji do dnia jej wydania. Zwrot następować będzie w ciągu 25 dni od dnia doręczenia decyzji. Również w tym przypadku, jeżeli zwrot nastąpi po tym terminie, podatnikowi będą przysługiwały odsetki liczone od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin wypłacenia kwoty zwrotu, włącznie do dnia jej wypłacenia. Oczywiście odsetki nie będą przysługiwały, jeżeli winę za niewydanie decyzji lub za niewypłacenie kwoty zwrotu w terminie, ponosi podatnik lub opóźnienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od urzędu skarbowego. Uwaga! Maksymalna kwota zwrotu dotyczyć będzie wszystkich wydatków objętych zwrotem, dokonywanych między 1 maja 2004 r. a 31 grudnia 2007 r., bez względu na liczbę wniosków o zwrot, składanych w czasie obowiązywania ustawy. Celem zapobiegania próbom wyłudzenia zwrotu wprowadzono równocześnie zmiany w Kodeksie karnym skarbowym oraz ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Pierwsza zmiana wprowadza możliwość zastosowania ... w firmach wystawiających faktury, na podstawie których osoby fizyczne będą ubiegały się o zwrot. Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. autor: Aleksandra Węgielska Gazeta Podatkowa Nr 169...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,28504025,28504025,Zwrot_podatku_VAT_przy_budowie_i_remoncie.html
 Archiwum
 : Mosina
 : Wykaz ZAKRES częstotliwości 65-74 MHz
 : wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy
 : Wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży
 : wykaz lozysk do renaulta espace95 kola
 : Wykaz Kanałów Hotbird 13 Wschód
 : wykaz niepublicznych ośrodow doskonalenia nauczcieli
 : wykaz leków dostępnych w lecznictwie zamknietym
 . : : .
Copyright (c) 2008 Mosina | Designed by Elegant WPT